Regulamin korzystania z serwisu vodplayer.pl

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem https://vodplayer.pl.
 2. Każdy Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu https://vodplayer.pl zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, a w trakcie użytkowania Serwisu https://vodplayer.pl do przestrzegania jego postanowień.
 3. Właścicielem Serwisu jest Administracja https://vodplayer.pl.
 4. Do korzystania z Serwisu https://vodplayer.pl wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW.
 5. Serwis https://vodplayer.pl udostępnia odnośniki do innych serwisów, stron internetowych i treści, które nie są jego częścią. W przypadku otworzenia odnośnika do innej strony niż https://vodplayer.pl zalecamy zapoznanie się z jej regulaminem.
 6. Serwis https://vodplayer.pl nie posiada możliwości rejestracji kont (profili użytkowników) w serwisie https://vodplayer.pl.
 7. Serwisy, do których serwis https://vodplayer.pl udostępnia odnośniki, są tworzone przez firmy i osoby zewnętrzne.
 8. Treści zamieszczone w Serwisie https://vodplayer.pl pochodzą od sieci reklamowych oraz afiliacyjnych.
 9. Serwis https://vodplayer.pl nie udostępnia linków do oglądania ani pobierania filmów oraz seriali a jedynie linki afiliacyjne pochodzące od serwisów afiliacyjnych i reklamowych.

§ 2 USŁUGI SERWISU

 1. Usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).

1.2 Dostęp do informacji na zasadzie ustawy prawo prasowe, zapewniający Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępnianych na indywidualne żądanie użytkownika, w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych https://vodplayer.pl.

§ 3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW I SERWISU

 1. Administrator zastrzega, iż niedozwolone jest korzystanie ze strony internetowej (w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną) Serwisu https://vodplayer.pl w celu naruszającym obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu bądź dobre obyczaje.
 2. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, w tym w szczególności treści pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerów.
 3. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu https://vodplayer.pl, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu https://vodplayer.pl.

c. podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administracji Serwisu, Użytkowników i innych Osób.

 1. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu https://vodplayer.pl lub z niego pochodzących bez zgody Administratora, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 2. Treści dostępne w Serwisie https://vodplayer.pl mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie są własnością Serwisu https://vodplayer.pl, lecz pochodzą z sieci reklamowych bądź afiliacyjnych. Administrator Serwisu https://vodplayer.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane treści w Serwisie oraz rejestrację w innych serwisach niż https://vodplayer.pl.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu https://vodplayer.pl oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji oraz danych o Użytkownikach jakimkolwiek podmiotom trzecim bez podstawy prawnej, która nakazywałaby Administratorowi takie działanie i jednocześnie zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, by informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 2. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej serwisu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacja. Administrator podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Użytkowników.
 3. Administracja Serwisu https://vodplayer.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu https://vodplayer.pl pod nazwą ,,Regulamin” w stopce strony.